Inwentaryzacja zieleni jest ilościowym zapisem drzew i krzewów wraz z rozpoznaniem ich gatunków oraz określeniem ich rozmieszczenia w terenie i parametrów dendrometrycznych. Wyniki pomiarów wykonanych w terenie, zestawiane są w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej.

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja powinna uwzględniać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokość drzewa, zasięg korony drzewa oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu.

Warto zaznaczyć, iż inwentaryzacja zieleni powinna zostać wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją.

W jakim celu wykonujemy inwentaryzację zieleni?

Inwentaryzacja zieleni jest wykonywana na etapie uzgadniania inwestycji budowlanych, w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Inwentaryzacja zieleni jest także materiałem wyjściowym do planowania przestrzennego i projektów rewitalizacji czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest jednym z bardzo ważnych elementów, zwłaszcza w miastach, przy wycenie nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że zdrowe, rozwinięte drzewa mogą zwiększyć wartość nieruchomości o 10-15 procent, zaś drzewa właściwie rozmieszczone wokół budynku mogą zredukować zapotrzebowanie na używanie klimatyzacji o około 30% i zaoszczędzić 20-30% energii używanej do ogrzewania.