Doradztwo inwestycyjne w zakresie zieleni

ŚWIADCZYMY:

N

Doradztwo dla różnych specjalistów branżowych: architektów, geodetów, drogowców, hydrologów, energetyków, funkcjonariuszy straży pożarnej, inżynierów sanitarnych, projektantów i wykonawców sieci gazowych i ciepłowniczych etc.

N

Doradztwo dla inwestorów: przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu procesu inwestycyjno-budowlanego

N

Doradztwo dla gospodarzy i administratorów terenów zieleni w zakresie pielęgnacji drzewostanów – parki, zieleńce, cmentarze, parkingi, etc.

N

Doradztwo dla wspólnot mieszkaniowych i administratorów osiedli we wszystkich sprawach dotyczących zarządzania gospodarką drzewostanem i rozwiązywania problemów z udziałem drzew

N

Doradztwo w sytuacjach kryzysowych, wywołanych przez warunki atmosferyczne, nieumyślne błędy człowieka, a także celowe działanie na szkodę zieleni istniejącej

N

Analizy chłonności terenu na nieruchomościach zadrzewionych przed rozpoczęciem procesu budowlanego (np. przed zakupem, w celu określenia atrakcyjności inwestycyjnej działki i oceny uciążliwości administracyjnej przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę i wycinkę drzew)

N

Projekty nasadzeń odtworzeniowych i adaptacyjnych w zaniedbanych parkach

N

Doradztwo dendrologiczne – szybka pomoc merytoryczna i operacyjna dotycząca możliwości uratowania drzewa (ocena, wytyczne, ratowanie) w przypadku:

  • wystąpienia nieprzewidzianych i losowych problemów na placu budowy z udziałem drzew, np. wywrócenie się drzewa podczas prac ziemnych, uszkodzenia drzewa w wyniku błędu człowieka lub zaniedbań przy  zabezpieczeniach, osunięcia się drzewa rosnącego na skarpie, etc.
  • zniszczenie drzewa w wyniku działania czynników środowiskowych, np. silnych wiatrów, podmycia systemów korzeniowych przez wodę, silnych wyładowań atmosferycznych (burze, pioruny) lub w wyniku wystąpienia innych ekstremalnych warunków
  • wypadek, w którym zniszczone zostały elementy mienia ruchomego
    i stacjonarnego (samochody, maszyny, obiekty budowlane) przez upadające drzewo lub jego fragment
  • wypadek, w którym uszkodzone zostało drzewo przeznaczone do zachowania lub cenne przyrodniczo
N

Nadzory inspektorskie

DOKUMENTACJE

EKSPERTYZY - INWENTARYZACJE - PROJEKTY

DORADZTWO / BADANIA / ANALIZY

Zdalne (telefon/e-mail) – Na terenach inwestycyjnych – W terenach zieleni – Przed zakupem nieruchomości

REPREZENTOWANIE KLIENTA

W urzędach administracji publicznej – Przed podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi – W sporach sąsiedzkich o drzewa

WYKONAWSTWO

Zabezpieczanie drzew na budowie  – Ratowanie drzew uszkodzonych – Leczenie drzew chorych – Rewitalizacje zabytkowych parków – Pielęgnacja pomników przyrody