EKSPERTYZY, OPINIE I INWENTARYZACJE DRZEW

OFERUJEMY 

N

Ekspertyzy, opinie, oceny dendrologiczne – operaty dendrologiczne

N

Ekspertyzy przyrodnicze – ornitologiczne, entomologiczne, fitosocjologiczne, mikologiczne, geomorfologiczne

N

Raporty dendrologiczne

N

Gospodarka drzewostanem

N

Wytyczne do pielęgnacji drzew

N

Projekty zabezpieczenia drzew na czas budowy

N

Projekty rewitalizacji parków zabytkowych, miejskich, prywatnych

N

Opracowanie wniosków:

  • o wycinkę drzew
  • o wydanie opinii
  • o wyłączenie działki z produkcji rolnej lub leśnej – przekształcenie terenu w działkę budowlaną
N

Protokoły z oględzin drzew – przeglądy drzew pod kątem bezpieczeństwa

N

Ocena przyczyn uszkodzenia mienia przez drzewa (budynki, maszyny, samochody, etc.) na potrzeby ubiegania się o odszkodowanie

Ekspertyzy i opinie dendrologiczne

Zakres ekspertyzy dendrologicznej wykonywanej w celu oceny stanu zdrowotnego drzewa oraz stopnia jego zagrożenia dla otoczenia obejmuje ocenę:

N

Statyki drzewa

N

Systemu korzeniowego 

N

Zakresu ubytków

N

Fitopatologiczną ocenę stopnia wyniszczającej działalności grzybów i bakterii

N

Przyczyn zamierania drzewa

N

Wytyczne do przeprowadzania niezbędnych zabiegów poprawiających kondycję i stan zdrowotny drzewa

Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna jest ilościowym zapisem drzew i krzewów wraz z podaniem ich nazw gatunkowych i rodzajowych polskich oraz łacińskich, określeniem ich rozmieszczenia w terenie i parametrów dendrometrycznych, składa się z trzech części:

N

Opisowej

N

Tabelarycznej

N

Graficznej

N

Część opisowa zawiera informacje o podstawie prawnej i formalnej inwentaryzacji, celu i zakresie opracowania oraz opinię dendrologa

N

Część tabelaryczna zawiera wyniki pomiarów wraz z waloryzacją zieleni

N

Część graficzna to mapy w różnej skali  z oznaczeniami numerycznymi

N

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja powinna uwzględniać obwód pnia zmierzony na odpowiedniej wysokości, wysokość drzewa, zasięg korony drzewa oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu

N

Inwentaryzację zieleni wykonuje się w celu szczegółowego określenia ilości oraz rodzaju zieleni, które kolidują z planowaną inwestycją. Operat ten jest wymagany do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i w jej obrębie

N

Inwentaryzacja dendrologiczna jest załącznikiem formalnym do wniosku o wycinkę

DOKUMENTACJE

EKSPERTYZY - INWENTARYZACJE - PROJEKTY

DORADZTWO / BADANIA / ANALIZY

Zdalne (telefon/e-mail) – Na terenach inwestycyjnych – W terenach zieleni – Przed zakupem nieruchomości

REPREZENTOWANIE KLIENTA

W urzędach administracji publicznej – Przed podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi – W sporach sąsiedzkich o drzewa

WYKONAWSTWO

Zabezpieczanie drzew na budowie  – Ratowanie drzew uszkodzonych – Leczenie drzew chorych – Rewitalizacje zabytkowych parków – Pielęgnacja pomników przyrody