POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEWA LUB KRZEWU

Pozwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie na wycinkę wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podobnie wygląda sytuacja, gdy drzewo lub krzew znajduje się na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Zgodę wydaje się wtedy po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
 • zgodę właściciela nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa lub w przypadku krzewu wielkość jego powierzchni,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego wycięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji wycinki na potrzeby inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku wycinki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie,
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli wycinka spowoduje złamanie tych zakazów i jeżeli takie pozwolenie zostało wydane.

Organ właściwy do wydania pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

KIEDY NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW?

 • Zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt 3a) ustawy – zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą ich sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.
  W niektórych jednak sytuacjach – mimo, że drzewo jest nasze, bo rośnie na naszej posesji i nie zamierzamy go sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Kiedy? Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, urzędnik dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin organ wydający decyzję administracyjną może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
  Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
  1)
  lokalizacji drzewa:
  a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
  przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) na terenach objętych formami ochrony przyrody.
  2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach o pomnikach przyrody.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę

 • Warto jeszcze pamiętać, że samodzielnie należy zgłaszać drzewa o znacznej (określonej w przepisach) grubości pnia. Zezwoleniem objęta jest wycinka np. drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze,
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
 • jeśli drzewo lub krzew usuwane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • w przypadku drzew lub krzewów, które rosną w miejscu, gdzie utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych lub powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, a także stanowią przeszkody lotnicze (usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu),
 • w przypadku, gdy wycinka drzew lub krzewów jest realizowana na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • w sytuacji prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • w przypadku drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty jeżeli drzewo lub krzew należy do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody art. 120 ust. 2f.

Dotkliwe kary za nielegalne usunięcie lub uszkodzenie drzew

W znowelizowanych przepisach ustawodawca przeznaczył sporo miejsca na kary dla osób, które nielegalnie wycięły drzewa ze swojej posesji lub umyślnie je uszkodziły. Warto pamiętać, że w większości przypadków za takie działanie całą odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości. Kara może być nałożona za:

 • usunięcie drzew bez uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia takiego działania (zależnie od sytuacji),
 • wycięcie roślin pomimo otrzymania decyzji odmownej od lokalnych władz,
 • uszkodzenia drzewa, czyli usunięcia z niego więcej, niż 50% gałęzi.

Gdy nielegalna wycinka drzew zostanie udowodniona, lokalny urząd nakłada karę finansową na właściciela posesji z odroczonym do 14 dni terminem płatności. Istnieje możliwość zawieszenia tego terminu na okres do 5 lat, jeśli rośliny zostały tylko uszkodzone i jest szansa, iż powrócą do swojego dawnego stanu. Wysokość kary oblicza się na podstawie tabeli opłat za wycinkę drzew. Jest ona podzielona na kilka kategorii i obejmuje kwoty od 12 do nawet 210 zł za każdy centymetr obwodu pnia, mierzonego na wysokości 130 cm. Wyliczona wartość jest mnożona przez dwa i właśnie tyle musi zapłacić ukarana osoba. W uzasadnionych przypadkach opłatę te można rozłożyć na raty, których nie można spłacać dłużej, niż przez okres 5 lat.